Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Гнатишена I. М., Кияк Т.Р. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінолонії. К. : Академія, 1996. 101 с.

6. Деркач Л.М. (відп.ред.). Актуальні проблеми науково-технічного перекладу / Національний гірничий ун-т ; Інститут електроенергетики. Кафедра перекладу та педагогічної психології ; Центр психологічних та інноваційних досліджень /. — Д. : Національний гірничий ун-т, 2007. — 257с.

7. Дев'яткіна С.С., Шкварницька Т. Ю. Альтернативні джерела енергії: Навч. посібник / Національний авіаційний ун- т. — К. : НАУ, 2006. — 92с.
- Євтушенко Л.П. (уклад.), Шпак В.К. (ред.). Збірка інформаційно-технічних текстів до курсу "Теорія і практика перекладу" / Черкаський інженерно- технологічний ін-т /— Черкаси, 1999. – 96с.

8. Єршов В.В., Кузнецов В. Г. Російсько- українська термінологія з теплотехнічних дисциплін / Український держ. морський технічний ун-т ім. Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2000. — 84с.

9. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : начв. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. техніч. ун-т України "Київський політехніч. ін-т". К. : Политехніка, 2007. 56 с.

10. Ібрагімова С. В. Проблеми перекладу науково-технічної літератури: навч. посібник / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 164с.

11. Карабан В. І. Переклад наукової і технічної літератури. — К., 2001. 302 с.

12. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. – К.: ІНКОС, 2002. – 320 с.

13. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб.. — К. : Юніверс, 2003. — 280с.

14. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підруч. / Терех О.І. (ред.). — Вінниця : Нова Книга, 2000. — 448с.

15. Ліпінська А. В. Науково-технічна термінологія: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 218с.

16. Лук'янець В. С., Кравченко О. М., Озадовська Л. В. Сучасний науковий дискурс: Оновлення методологічної культури / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2000. — 303с.

17. Манець І. Г.. Білецький В.С, Ященко Ю.П.; За ред.. Грядущого Б.А.Російсько-український словник із техногеної безпеки та екології / Донецьк : Донбас, 2004. 576 с.

18. Михайлова О. Г., Сидоренко А. А., Сухопар В. Ф. Українська наукова термінологія: Навч.посібник / Національний технічний ун- т "Харківський політехнічний ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2002. — 119 с.

19. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997. – 304 с.

20. Петрова Т.І. Науковий переклад: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2002. — 39с.

21. Пілецький В.I. Про деякі запозичення в сучасній українській термінології (www.nbuv.gov.ua).

22. Полюга Л. та ін. [ред. кол. ]: Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників 9-ї Міжнародної наукової конференції "Проблеми української термінології СловоСвіт 2006", м. Львів, 19-21 вересня 2006 р. / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології;. Львів : Львівська політехніка, 2006. 210 с.

23. Симоненко Л.О. (відп.ред.редкол.). Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. пр. / НАН України; Інститут української мови. Комітет наукової термінології /. — К., 1998. — 264c.

24. Терехова Л. О. Навчальний посібник з французької мови для студентів-перекладачів напряму підготовки 0305 "Філологія" спеціальності 7.030507 "Переклад" / Національний гірничий ун-т. — Д., 2006. — 148с.

25. Федорова Л. О. Аспектний переклад: Французька та українська мови / Київський держ. лінгвістичний ун-т. — К., 1999. — 137с.

26. Харченко С. В. Науково-технічна термінологія: навч. посібник / Національний авіаційний ун- т. — К. : НАУ-друк, 2009. — 111 с.

27. Актуальні проблеми науково-технічного перекладу : Колективна монографія - Дніпропетровськ, НГУ, Вип.2 .-- 2007.-- 256 с.

28. 1-а Міжнародна наукова конференція"Проблеми української науково-технічної термінології". Л. : ЛПІ, 1992. 236 с.

29. Проблеми української термінології // Вісник Львівського національного університету “Львівська політехніка”. – № 453. – Львів, 2002. – С.183

Російськомовні бібліографічні джерела

30. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод. – К.: Эльга – Ника – Центр, 2003. – 273 с.

31. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Филология три, 2002. – 416 с.

32. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб, 2000. – 230 c.

Лексикографічні джерела

33. Бобылёв В. Н. Краткий этимологический словарь научно-технических терминов : Учебно-справочное пособ. М. : Логос, 2004. 96 с.

34. Перхач В., Кінаш Б. (укладачі), Російсько-український науково-технічний словник : 30 000 слів / . Львів, 1997. 453 с.

35. Л.О.Симоненко (редактор-лексикограф). Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. 2000р. – 435 с.

36. Щербина О. Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел енергії.— Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2007. — 340 c.

37. Французско-русский технический словарь = Dictionnaire technique : Около 80000 терминов. 2-е изд., стереотип. 2001 – 592 с.

38. Dictionnaire francais raisonné. Portail terminologique muldidisciplinaire. (www.termscience.fr).

39. Dictionnaire technique et scientifique franco-russo-ukrainienne. ABBYY Lingvo Dictionnaire multilingue électronique.

40. www.dict.linux.org.ua (проект багатомовних (зокрема технічних) словників)

Джерела ілюстративного матеріалу

41. Lйon Freris et David Infield. Les énergies renouvelables pour la production d'électricité. - Dunod, L'Usine Nouvelle, 2009 – 205 p. 

42. Jacques Vernier. Les énergies renouvelables. – PUF, 2009 – 137 p.

43. Énergies renouvelables : les nouvelles opportunités de développement
Dossier hors série du Moniteur (
www.lemoniteur.fr) qui dresse un panorama actuel et prospectif sur l’éolien, l’hydraulique, le bois-énergie et le biogaz. - Mars 2001. 44 p. 44. Énergie solaire. Un ouvrage qui insiste sur le rôle des énergies renouvelables, et surtout de l’énergie solaire, dans le développement durable. . - Madanjeet Singh – 1998 - UNESCO / France Loisirs - 207 p.

45. Capital (revue mensuelle), spécial numéro. «200 projets qui peuvent relancer la France». № 200, mai 2008 – p. 76 – 79.

46. La revue électronique en sciences de l’environnement (www.vertigo.revues.org). 47. Centre de développement des énergies renouvelable. Revue des énergies renouvelables (www.cder.dz)48. Portail therminologique multidisciplinaire (www.termesciences.fr)

49. Normalisation dans la terminologie scientifique : règles générales, lumière et couleur. (www.persée.fr) 

50. www.terminologie.fr

51. www.energies-alternatives.ca

52. www.energies-renouvelables.org

53. www.energies-renouvelable.tv

 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.