Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15    

6. Значного поширення у системі науково-технічної термінології набула аналітична деривація. Багатокомпонентні терміни мають виразні систематизувальні властивості, ними легше передати ієрархічні відношення. Процес диференціації технічних та природничих термінодериватів є об’єктивною передумовою використання багатослівних термінів, що дає можливість якнайтонше і якнайточніше передати значення кожного терміна. Чим більше ознак поняття передається в терміні, тим повніше уявлення про позначуване поняття він дає, тим точніший такий термін.

РОЗДІЛ 2. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми, які повязані з:

- особливостями вихідної та цільової мов;

- наявністю галузевих україномовних словників;

- мовною складністю вихідного тексту;

- кваліфікацією перекладача;

- якістю виконаного перекладу;

- критеріями адекватності;

- рівнями еквівалентності тощо.

Автори сучасних науково-технічних перекладів, ігноруючи системи суфіксів і префіксів, які дають змогу точно називати чи розмежовувати поняття, часто допускають помилки при відтворенні іншомовних термінів:

відбійник замість вибійник

відбірний замість добірний

відшліфувати замість пошліфувати

відбілити замість вибілити

розпружувати замість відпружувати

Наукові поняття, які називають:

- активну здатність, можна утворити за допомогою суфікса -івн-: гальмівний, гартівний, блоківний, усмоктівний, витяжівний, демпфівний, концентрівний,

- призначення до певного вжитку чи певної дії передаємо термінами із суфіксом -льн-: прогнозувальний, гальмувальний, іонізувальний.

Незнання українських словотвірних моделей призводить до механічного калькування чужих конструкцій, а відтак до появи дещо кострубатих, немилозвучних, поняттєво неточних та семантично непрозорих термінів та терміносполук. Наприклад: можливість одержання великих сил та обертаючих моментів (треба обертальних), автоматичних слідкуючих переміщень виконавчих механізмів (треба відстежувальних), фіксуючих пристроїв (треба фіксу вальних) [29, c.87-90], [19, 121, 130].

2.1 Граматичні труднощі перекладу українською мовою текстів з проблем альтенативних видів енергії

Якісна своєрідність досліджуваних текстів виражається у тому, що у французькій та українській мовах для передачі одних і тих самих відносин або характеристик вживаються неідентичні засоби мовного вираження:

Приклад

Par l’intermédiaire des concentrateurs de radiations solaires et des récipients isolés thermiquement par des murs transparents multiples avec des espaces de séparation vidés, on peut réaliser des sources chaudes de chaleur avec des températures de plus de 1000C, pour qu’une machine thermique, comme par exemple le moteur gravitationnel, devienne efficace.


За допомогою концентраторів сонячного випромінювання та контейнерів, теплоізольованих за допомогою багатьох прозорих стінок із вакуумним середовищем між ними, можна отримати джерела тепла із температурами, вищими за 100˚С, для того, щоб тепловий двигун, як, наприклад, гравітаційний двигун, міг стати ефективним.

Як бачимо із вищенаведеного прикладу, досить часто при перекладі науково-технічних текстів із французької мови на українську ми вживаємо неідентичні за формою засоби мовного вираження. Для французької мови, наприклад, характерним є вживання словосполучення radiations solaires у множині, в українській мові частіше можна знайти його вживання в однині – сонячне випромінювання.

Прислівниковий зворот isolés thermiquement українською мовою ми можемо передати одним словом теплоізольованих. Цікавим також є те, що французьке складне словосполучення des espaces de séparation vidés ми можемо не калькувати, а передавати засобами своєї мови вакуумне середовище між… Калькування не потрібне також і при перекладі поняття machine thermique (при калькуванні ми вжили б словосполучення теплова машина), тому що в українській мові є свій лексичний відповідник для вираження даного поняття – тепловий двигун.

Іноді лексичні засоби передаються граматичними і навпаки:

Приклад

Pour diminuer notre dépendance à l’égard du pétrole, il faut construire plus d’hydroliennes captant le flux des marées.


Щоб зменшити нашу залежність від палива, необхідно побудувати більше енергетичних установок, які б виробляли електрику, використову-ючи енергію води.

Прикладом цьому є французьке поняття hydroliennes, яке поки що не має прямого відповідника в українській мові, який був би виражений одним словом. Тому ми вдаємося до граматичних засобів вираження даного поняття українською мовою: енергетична установка (набір водяних турбін), яка виробляє електрику, використовуючи енергію води (кінетичну енергію течій).

Кількісна оригінальність втілюється у різній частотності вживання тих чи інших лексичних, граматичних і стилістичних засобів:

Приклад

Il reste une provocation pour les spécialistes à concevoir des solutions techniques avec des pertes énergétiques minimes, pour des alternateurs qui transforment l’énergie mécanique en énergie électrique, connectés aux tran-sformateurs pour la distribution selon nécessité dans les réseaux de courant alternatif, et le reste peut être utilisé pour la production de l’hydrogène, combustible écologique facilement à stocker dans des récipients sous pression.


Викликом для спеціалістів залишається прийняття технічних рішень (що передбачали б мінімальні затрати енергії) пов’язаних з генераторами змінного струму, які перетворюють механічну енергію на електричну і які під’єднуються до трансформаторів для передачі, при потребі, частини цієї енергії у мережу змінного струму. Решта енергії може бути використана при виробництві водню, екологічного палива, яке є зручним для зберігання у ємностях під тиском.

За допомогою вищенаведеного прикладу ми можемо відмітити, що при перекладі науково-технічних текстів перекладач часто постає перед вибором правильного відповідника. Часто у французькій мові слова, які вживаються, зокрема у сфері альтернативних джерел енергії, мають інше лексичне навантаження, ніж коли вони вживаються у інших областях знань. Слово provocation, наприклад, ми у даному випадку перекладаємо як виклик, (дилема, проблема), а не як провокація. Знову ж таки, при перекладі французьких науково-технічних текстів українською мовою ми часто зустрічаємося із явищем, коли певне французьке поняття, виражене однією лексемою, ми передаємо кількома українськими лексемами: поняття alternateur ми перекладаємо як генератор змінного струму.

    продолжение
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.