Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Диплом на тему Лексичні особливості перекладу французьких науково-технічних текстів

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15    

У цьому прикладі присутні також абревіатури та власні назви, які загалом у науково-технічних текстах зустрічаються часто і тому також заслуговують на належну увагу. Абревіатури ми можемо залишати у їх початковій формі (особливо це стосується широковживаних міжнародних абревіатур), знайти прямий уже існуючий відповідник у вигляді абревіатури у мові перекладу, або ж, розшифрувавши французьку абревіатуру і переклавши її, скласти власну абревіатуру-відповідник: PSA (plate-forme solaire dAlméria)АСП (альмерійська сонячна платформа). Власні назви та імена ми зазвичай перекладаємо, але при цьому потрібно подбати про те, щоб мовою перекладу фонетично і граматично слово було передано вірно. Для зручності, оригінальну форму слова можна написати в дужках після його перекладу іншою мовою. У нашому прикладі це слово Fresnel, яке українською мовою ми переклали Френель, без букви с всередині, тому що при вимові цього імені (цієї власної назви) буква s опускається. Таку абревіатуру як CLFR ми зазвичай не перекладаємо, адже у французьку мову вона прийшла безпосередньо із англійської і у французькій мові вживається без змін, у своїй початковій формі. Хоча у подібних випадках при перекладі таких понять створення власних абревіатур допускається. У нашому випадку це КЛВФ - (компактні лінійні відбивачі Френеля).

Приклад

Le chiffre fait rêver: certaines algues microscopiques produisent 30 fois plus d’huile par hectare que tous les oléaginеux terrestres. Leur culture permettrait de produire un biocarburant propre, sans émissions de CO2. Et sans les coproduits sulfurés, toxiques que l’on peut trouver dans le pétrole.


Дивовижні цифри: з одного гектару деяких мікроскопічних водоростей можна отримати у 30 разів більше маслянистої речовини ніж з будь-якої наземної олійної культури. Розведення цих водоростей дасть можливість виробляти чисте біопаливо, без викидів CO2. Це паливо не містить також токсичних речовин чи таких, які мають у своєму складі сірку, які можна знайти у нафті.

Французьке поняття oléaginеux не має прямого відповідника в українській мові, який міг би бути виражений одним словом. Тому ми перекладаємо його словосполученням олійні (маслянисті) культури (рослини). Термін coproduits, який ми часто зустрічаємо у технічних текстах, також не має прямого відповідника в українській мові. Загалом, він означає компонент (продукт), який входить у склад певної речовин поряд із іншими компонентами; один із складових компонентів певної речовини. У нашому прикладі ми переклали цей термін просто як речовини, зробивши, таким чином, певне узагальнення. Словосполучення coproduits sulfurés українською мовою ми передали іншими граматичними засобами, властивими саме цій мові: речовини, які містять у своєму складі сірку.

У випадку нерозуміння перекладачем глибинної і поверхневої структури повідомлення можливі помилки подвійного характеру: неадекватність поверхневої структури може призвести до перекручення глибинної структури і смислу вихідного тексту або ж, не перекручуючи зміст повідомлення, спричинити порушення норм цільової мови.

2.2 Лексичні труднощі перекладу науково-технічної літератури

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу можна виокремити “багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова (терміна), особливості вживання загальнонародних слів у науково-технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики, визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі “фальшиві друзі” перекладача, як псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані форми множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика та етнонаціональна варіантність термінів, іншомовні слова і терміни у французьких науково-технічних текстах, різного роду власні імена і назви (фірм, установ і організацій) тощо” [25, c.56].

Основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій. Було б невірним говорити про переклад термінів як таких. Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, є повне розуміння його перекладачем. Механічне заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі. Перекладач повинен детально вивчити ту галузь науки і техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе сміливо користуватися відповідними термінологічними словниками.

Однак, у спеціальному тексті нерідко буває елемент новизни, який є особливо цікавим для читача, але пов'язаний із вживанням нових термінів, ще не зафіксованих у словниках. Зрозуміло, що такі випадки можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Основна умова подолання цієї труднощі полягає у детальному аналізі описуваного явища і передачі його термінами, що вже є усталеними в науці. Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи й відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і перш за все – у періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. Велику допомогу може надати тут консультація фахівця в даній галузі. Спочатку необхідно точно встановити, у чому полягає описувана в іноземномовному тексті проблема і в чому полягають проблеми її викладу в перекладі.

Як уже вказувалося вище, проблема може полягати в описі нових процесів або найновішої апаратури. Перекладач повинен уважно співставити усі випадки вживання нових термінів або місць, які важко передаються засобами української мови, щоб із загального змісту тексту скласти собі чітке уявлення про описувану проблему.

Приклад

Une cellule solaire fait appel à des matériaux semi-conducteurs utilisés en électronique : le silicium très présent dans la nature est le plus utilisé. Les installations photovol-taïques se présentent sous la forme d'un panneau rectangulaire aux voltages et puissance désirés. Le panneau solaire photovoltaïque est appelé aussi un module solaire photovoltaïque.


Для виготовлення фотоелемента використовуються напівпровідники, які використовуються в електроніці: силіцій, широко розповсюджений в природі, використовується найчас-тіше. Фотогальванічні установки мають вигляд прямокутного щита, на якому можна задавати бажану напругу та потужність. Фотогаль-ванічний сонячний щит (або просто сонячну батарею) називають також фотогальванічним сонячним модулем.

Французьке поняття сellule solaire українською мовою ми зазвичай передаємо за допомого слова фотоелемент. У даному прикладі ми навели зразок вживання, можливо, найбільш часто вживаних термінів і термінологічних словосполучень французької мови у галузі сонячної енергетики: cellule solaire, semi-conducteurs, silicium, voltage, panneau solaire photovoltaïque. Деякі терміни з’явилися у мові давно, деякі відносно недавно, але мало не щодня із швидким розвитком науки і техніки у мові виникають нові терміни на позначення нових понять. Для перекладача дуже важливим є знання базової термінологічної системи певної галузі знань, із якою він працює, і в той же час він постійно повинен відслідковувати появу нових термінологічних утворень у певних галузях знань, які його цікавлять, і з якими він працює.

Таким чином, тексти на тему АВЕ, як і будь-який науковий текст, характеризується певною повторюваністю термінів. Тому для правильної передачі значення незнайомого і відсутнього у словниках терміна або термінологічного сполучення дуже важливо врахувати і співставити всі випадки його вживання в даному тексті і лише після цього спробувати з’ясувати значення терміну шляхом ознайомлення із спеціальною літературою з даного питання. Велику допомогу перекладачеві може надати вже існуюча перекладна література з даного питання, особливо якщо є можливість порівняти оригінал і переклад.

2.4 Переклад термінів

Як ми вже зазначали, в перекладацькій практиці під терміном слід розуміти слова та словосполучення, що позначають специфічні об’єкти і поняття, якими оперують спеціалісти певної галузі науки чи техніки. У якості термінів можуть використовуватись як слова, які застосовуються майже виключно в рамках науково-технічного стилю (onduleur (т) – інвертор (перетворювач постійного струму в змінний.), astéroïd (т) - астероїд, і т.д.), так і спеціальні значення, які застосовуються і в певній галузі, і в якості загальнонародних слів (nappe – горизонт; рівень; шар (в геології); порожнина (в математиці), а не лише скатертина, наприклад), які мають всім добре відомі загальномовні значення.

    продолжение
 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15    

Удобная ссылка:

Скачать дипломную работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.