Облік доходів та витрат підприємства

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Реферат на тему Облік доходів та витрат підприємства

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3    

Продовження табл. 2.2.1

А


1

2

3

Списані на фінансовий результат витрати від надзвичайних подій

794“Результат надзвичайних подій”

99“Надзвичайні витрати”

-

Списано на фінансовий результат витрати по нарахуванню податку на прибуток від надзвичайних подій

794“Результат надзвичайних подій”

982“Податок на прибуток від надзвичайних подій”

-В кінці звітного періоду сальдо рахунку 79 перераховується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)”, що відображається у формі №1 “Баланс” за відповідним П(С)БО [40].

Визначений фінансовий результат діяльності підприємства  відображається у звітності підприємства. Це може бути прибуток – сума, на яку доходи перевищують повязані з ними витрати або збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Для розкриття формування фінансового результату  використовується форма №2 “Звіт про фінансові результати”, який заповнюється на основі аналітичних даних рахунків класів 7, 9 Плану рахунків(Додаток К).

Також фінансовий результат відображається у формі №3 “Звіт про рух грошових коштів”[41], який надає додаткову інформацію про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період і у формі №4 “Звіт про власний капітал”[42], призначенням якого є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу, складовою частиною якого  також є нерозподілений прибуток(Додаток К).

Розподіл прибутку між власниками, виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання ведуть на рахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Нерозподілений прибуток використовується підприємствами як джерело для нарахування лише частини премії за облігаціями. Решта нараховується за рахунок фінансових витрат підприємства.

В Законі України "Про господарські товариства" дивіденди - це частка прибутку, що розподіляється між учасниками[43].

Для обліку розрахунків щодо нарахування і виплати дивідендів Планом рахунків [44] та Інструкцією до нього [45] передбачено субрахунок 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами", на якому обліковуються дивіденди, нараховані учасникам власних простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або ж інших передбачених статутними документами джерел.

Відповідно до вимог П(С)БО нарахування податку на прибуток підприємств здійснюється не за рахунок нерозподіленого прибутку, а за рахунок витрат звітного періоду, в якому здійснюється нарахування податку на прибуток.

Збільшення доходів здійснюється шляхом контролю та аналізу витрат, а також скорочення інвестованого в активи капіталу. Контроль та аналіз фінансових результатів діяльності здійснюється за наступними напрямами:

- контроль та аналіз обсягів реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, інших операційних доходів, доходів від участі в капіталі, фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів;

- оцінка та аналіз фінансового стану підприємства і отримання фінансових результатів за поточний період;

- аналіз стану положення підприємства в галузі.

Основне завдання аналізу та контролю використання прибутку – перевірка прийняття рішень, які забезпечують найбільш ефективний рух фінансових результатів між підприємством і джерелами його фінансування, як зовнішніми, так і внутрішніми. Контроль та аналіз здійснюються за наступними напрямами: правильність нарахування і сплати податків; використання прибутку і створення відновних резервів (фондів); здійснення дивідендної політики; аналіз та контроль здійснюваних інвестиційних проектів і залучених джерел їх фінансування тощо.


2.3. Узагальнення інформації про результати діяльності у звітності підприємства
Інформаційною базою аналізу результатів діяльності підприємства є бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Склад, зміст, вимоги до фінансової звітності регламентовано Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [46] та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [47], 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", а також наказами Міністерства фінансів України:

·        від 29.11.2000 р. № 302 “Про примітки до річної фінансової звітності” - (форма № 5) - Примітки до річної фінансової звітності;

·        від 19.05.2006р. №412. Відповідно до П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" складається Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма № 6);

·        від 29.12.2006р. №1316 - складається Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку" (форма № 7).

Згідно з цими нормативними актами фінансова звітність складається із взаємопов'язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства, результатів його діяльності, руху грошових коштів та ділової активності.

Аналізуючи фінансовий стан підприємства за цими формами, необхідно перш за все ознайомитися з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і переконатись у тому, що всі вимоги даного стандарту на підприємстві враховано. Ця звітність орієнтована на ринкові відносини, на тих користувачів, які не можуть вимагати надання звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інформаційних потреб.

Слід зауважити, що за доступністю інформація поділяється на відкриту й закриту (остання є комерційною таємницею), а тому аналіз фінансового стану може бути двох видів: внутрішній; зовнішній.

Внутрішній аналіз здійснюється фінансистами підприємства на основі нормативів, що застосовуються на підприємстві, і виконується способом порівняння цих нормативів з фактичними параметрами фінансової діяльності підприємства. Для прийняття відповідних управлінських рішень крім фінансової звітності використовується інформація, яка доступна тільки внутрішнім користувачам, тобто менеджерам різного рівня, керівникам підрозділів. Кожен з них використовує ту інформацію, яка йому необхідна. Так, керівникові фінансового відділу важливо знати реальну оцінку діяльності свого підприємства і його фінансового стану, керівникові маркетингового відділу потрібна своя інформація для розробки стратегії виходу на ринок тощо.

Зовнішній аналіз здійснюється зацікавленими організаціями - податковою інспекцією, банками, акціонерами, іншими структурами - за даними фінансової звітності.

Звіт про фінансові результати дає можливість користувачам оцінити результати минулої діяльності підприємства, його прибутковість, здатність ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику недосягнення очікуваних результатів діяльності.

Визначення звіту наведено в П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства.

Метою складання даного звіту є надання користувачам повної та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

При складанні Звіту про фінансові результати необхідно дотримуватися принципів нарахування та відповідності доходів і витрат: для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

розділ І. Фінансові результати (р.010-225);

розділ ІІ. Елементи операційних витрат (р.230-280);

розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій (р.300-340).

Зміст інформації про доходи, витрати і фінансові результати за показниками звіту про фінансові результати розглянемо в таблиці 2.3.1.
Таблиця 2.3.1. Характеристика інформації, наведеної у Звіті про фінансові результати

Показники та коди рядків

Зміст інформації показника за рахунками бухгалтерського обліку

А

Б

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) (010)

Загальний доход(виручка)від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (70)

Податок на додану вартість(015)

Податок на додану вартість, який надходить на підприємство з доходом(виручкою) від реалізації продукції(товарів,робіт, послуг) (70)

Акцизний збір(020)

Акцизний збір, який врахований у складі доходу(виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)(70)

Інші вирахування з доходу(030)

Знижки, повернення товарів та інші суми, підлягають вирахуванню з доходу(виручки) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) без непрямих податків(70)

Чиста виручка від реалізації послуг, продукції(035)

Загальний дохід(виручка)від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за вирахуванням непрямих податків

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) (040)

Виробнича собівартість реалізованої продукції(робіт, послуг) та собівартість реалізованих товарів(90)

Валовий прибуток(збиток) (050,055)

Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за  вирахуванням собівартості реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи(060)

Дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів(крім фінансових інвестицій) тощо (71)


Продовження табл. 2.3.1

А

Б

Адміністративні витрати (070)

Загальногосподарські витрати, повязані з управлінням та обслуговуванням підприємства(92)

Витрати на збут(080)

Витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції(товарів та витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції(товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо(93)

Інші операційні витрати(090)

Собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні(безнадійні)борги  та витрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат тощо(94)

Фінансовий результат від операційної діяльності(прибуток, збиток) (100,105)

Валовий прибуток(збиток) та інший операційний дохід за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Дохід від участі в капіталі(110)

Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі(72)

Інші фінансові доходи(120)

Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій(73)

Інші доходи(130)

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, не операційних курсових різниць тощо(74)

Фінансові витрати(140)

Витрати на проценти та інші витрати, повязані із залученням позикового капіталу(95)

Втрати від участі в капіталі(150)

Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі(96)

Інші витрати(160)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, втрати від не операційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів тощо(97)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування(прибуток, збиток)(170,175)

Прибуток(збиток)від операційної діяльності, фінансових та інших доходів(прибутків) за вирахуванням фінансових та інших витрат(збитків)

Податок на прибуток(180)

Податок на прибуток від звичайної діяльності(98)

Фінансовий результат від звичайної діяльності(190)

Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за вирахуванням податку на прибуток

Надзвичайні доходи(200)

Відшкодовані втрати від надзвичайних подій(стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)(75)

Надзвичайні витрати(205)

Втрати від стихійного лиха(повені, землетрусу, граду тощо) та техногенних катастроф і аварій(99)

Податки з надзвичайного прибутку(210)

Податки, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій(98)

Чистий прибуток(збиток)(220,225)

Прибуток(збиток)від звичайної діяльності та надзвичайний прибуток за вирахуванням податків з надзвичайного прибутку

Продовження табл. 2.3.1

ІІ. Елементи операційних витрат

А

Б

Матеріальні витрати(230)

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього обороту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів(80 або нагромаджувальна відомість)

Витрати на оплату праці(240)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу тощо (81 або нагромаджувальна відомість)

Відрахування на соціальні заходи(250)

Відрахування  на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства тощо(82 або нагромаджувальна відомість)

Амортизація(260)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів(83 або нагромаджувальна відомість)

Інші операційні   витрати(270)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження, послуги зв’язку тощо(84 або нагромаджувальна відомість)

Продовження табл. 2.3.1

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

А

Б

Середньорічна кількість простих акцій(300)

Середньозважена кількість простих акцій, що перебували в обігу протягом звітного року(сума добутків кількості простих акцій, що перебувають в обігу на часовий зважений коефіціент)

Скоригована середньорічна кількість простих акцій(310)

Середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість потенційно простих акцій, що можуть бути випущені в обіг

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію,грн..(320)

Розраховується шляхом ділення (різниці між сумою)чистого прибутку(збитку)(і сумою дивідендів на привілейовані акції) на середньорічну кількість простих акцій в обігу

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, коп. (330)

Розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій(в обігу)

Дивіденди на одну просту акцію, коп.(340)

Розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивідендиД ВАТ «Полтавський завод медичного скла» складає Звіт про фінансові результати згідно з вимогами П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” і відображає в ньому всі види своєї діяльності, крім результатів від інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, яких підприємство не здійснює.

На досліджуваному підприємстві методика складання Звіту про фінансові результати, викладена в П(С)БО 3, не порушується і відповідає даним аналітичного обліку за рахунками 7 і 9 класів, для чого ведуться спеціальні нагромаджувальні відомості по обліку витрат і доходів.

Для заповнення Звіту про фінансові результати використовуються номінальні або тимчасові рахунки класів 7, 8, 9 Плану рахунків. Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 “Фінансові результати” дебетують у кореспонденції з  кредитом рахунків класу 8 “Витрати за елементами”, а також рахунків 23 “Виробництво”, 26 “Готова продукція” та інших рахунків класу 2 “Запаси”.
    продолжение
 1 2 3    

Удобная ссылка:

Скачать реферат бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.