Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Магистерская работа на тему Організаційно правове регулювання інвестиційної діяльності на прикладі Вінніцької області

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19    
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ            ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Одеський філіал
“Допущено до захисту
магістерської роботи”
 Завідувач кафедри
 Ахламов А.Г.
  “___”_______________2000 р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Магістерська робота
на здобуття кваліфікації магістра державного управління
Науковий керівник:
Чередниченко В.А., канд.екон.наук, доцент,             
докторант Одеського філіалу УАДУ __________________
Консультант:
Рецензенти:
Слухач:
Сурменко Віталій Дмитрович             _________________
Одеса – 2001

ЗМІСТ
        
          Вступ
  РОЗДІЛ I.  Інвестиційний процес в умовах ринкової економіки          
    1.1. Сутність інвестиційної діяльності  
             1.2. Концептуальні основи створення сприятливого 
                   інвестиційного клімату на регіональному рівні
             
РОЗДІЛ II. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні

              2.1.Адміністративно-правове регулювання залучення і                     використання вітчизняних та іноземних інвестицій в                     Україні

             2.2. Проблеми інвестиційного клімату й основні напрями його   
                    покращення в Україні
              2.3.Компетенція органів державної влади у сфері                      інвестиційної діяльності
            
           
РОЗДІЛ III. Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату у Вінницькій області
3.1. Інвестиційний потенціал Вінницької області
3.2. Стан інвестування в області
3.3.Передумови створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні
       Висновки та пропозиції
       Список використаної літератури
       Додатки
Ст.
 \* Arabic Vstyp  \* MERGEFORMAT 3
 \* Arabic R_1  \* MERGEFORMAT 9
 \* Arabic R_1_1  \* MERGEFORMAT 9
 \* Arabic R_1_2  \* MERGEFORMAT 22
 \* Arabic R_2_dERGAVNE_REGYLYVANNJ_iNV_d  \* MERGEFORMAT 32
 \* Arabic R_2_1_Adm_Prav_regyl_Zal_Ta_Vukor_Inv  \* MERGEFORMAT 32
 \* Arabic R_2_3_Problemu_Investucijnogo_Klimaty_ta  \* MERGEFORMAT 43
 \* Arabic R_2_4_Kompetencij_Organiv_Derg_Vladu  \* MERGEFORMAT 55
 \* Arabic R_3_1_Investucijnuj_portret_Vinnuckoi_ob  \* MERGEFORMAT 60
 \* Arabic R_3_1_Investucijnuj_portret_Vinnuckoi_ob  \* MERGEFORMAT 60
 \* Arabic R_3_2_Stan_investyvannj_oblasti  \* MERGEFORMAT 67
 PAGEREF\* Arabic R_3_3  \* MERGEFORMAT  \* Arabic R_3_3  \* MERGEFORMAT 77
 \* Arabic Vusnovki_ta_propozicii  \* MERGEFORMAT 87
 \* Arabic Spusok_vukorustanoi_literatyru  \* MERGEFORMAT 94
 \* Arabic Dodatku  \* MERGEFORMAT 103
 
 

ВСТУП
Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-правового економічного механізму, що має відповідати вимогам подолання кризи й оздоровлення економіки, лібералізації умов роботи підприємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційного процесу є головною складовою економічних вимог, які покликані визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, прискорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріального розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку. Необхідність у нових підходах до інвестиційних процесів назріла також у зв'язку з тим, що ринкова організація економічної діяльності означає вільний розподіл інвестицій із властивим йому міжрегіональним і міжгалузевим переливанням капіталу. В інвестиційній сфері відбулося значне розширення кола її учасників. Якщо раніше в інвестиційній сфері брали участь держава, підприємства й банки, то зараз тут з'явились принципово нові учасники: страхові, інвестиційні, фінансові компанії, пенсійні й інвестиційні фонди, концерни, консорціуми, промислово-фінансові групи.
Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки в цілому.
Вихід із глибокої соціально-економічної кризи неможливий без кардинального збільшення інвестицій у реальний сектор економіки, а створення надійної і керованої системи залучення інвестиційних ресурсів, що забезпечить економічне зростання, є однією з ключових проблем сучасного етапу економічного розвитку України. У рамках вирішення цієї проблеми основна роль належить питанню удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності.
Таким чином, різноманітність і складність змін, що відбуваються в інвестиційній сфері економіки України, потреба розробки ефективних методів регулювання інвестиційної діяльності і механізму реалізації нею своїх функцій у системі ринкових відносин визначають актуальність теми.
Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.
Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, чи компанії галузі, так і на рівні національної економіки в цілому.
Ці питання є корінними, вони тісно зв'язані з фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, із рішенням задач по подоланню економічної кризи. Тому дослідження сучасних особливостей інвестиційної діяльності різних господарських суб'єктів є одним з основних пріоритетів економічної науки.
У магістерській роботі розглядаються процеси відтворення інвестицій у господарському комплексі України, досліджуються ринкові механізми інвестиційної сфери, розкривається зміст інвестиційного процесу, досліджуються особливості взаємозв'язку між інвестиціями і структурними зрушеннями в економіці і на основі даного аналізу формулюються інвестиційні пріоритети в економіці України, та безпосередньо в регіоні.
 Слід зазначити, що незважаючи на певну новизну у дослідженні проблем удосконалення організаційно-правового механізму регулювання інвестиційної діяльності, в наукова літературі останніх років є ряд серйозних публікацій, створено досить міцний науковий фундамент, особливо на загальнодержавному рівні.
З питань інвестиційної діяльності надруковано низку фундаментальних досліджень як українських, так і закордонних вчених. Найпомітнішими серед них є праці: Бланка І.А. “Инвестиционный менеджмент” [ REF \* Lower\w Blank_Investicionnuj_menedgment 52]; Вакаріна О.І. “Инвестиции в Украине” [ REF \* Lower\w Vakarin_Inv_V_Ykr 63]; Гитмана Л.Д. “Основы инвестирования” [ REF \* Lower\w Gitman_osnovu_investirovanij 69]; Омельченка А.В. “Інвестиційне право” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Inv_Pravo 124], “Державне управління іноземними інвестиціями в Україні” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Derg_Ypravl 123], “Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні” [ REF \* Lower\w Omelchenko_Pravove_regylyvannj_In_Inv 126]; Пересади А.А. “Інвестиційний процес в Україні” [ REF \* Lower\w Peresada_Investucijnuj_proces_v_Ykraini 130], “Основи інвестиційної діяльності” [ REF \* Lower\w Peresada_Osnovu_Inv 131]; Шарпа У.Ф. “Инвестиции” [ REF \* Lower\w Sharp_Investucii 156] і інші.
В цих працях описуються: поняття та класифікація інвестицій; сутність, цілі та задачі інвестиційної діяльності; концептуальні основи створення сприятливого інвестиційного клімату; суть форми інвестування, розгядаються фактори, які впливають на них, заохочувальна політика уряду щодо інвестицій та ін. Але, варто відмітити, що частина праць українських вчених втратила актуальність в зв’язку зі зміною законодавства про інвестиції та оподаткування.
В Україні на сьогоднішній день досить багато літератури, яка тією чи іншою мірою розкриває проблеми вітчизняних та іноземних інвестицій і їх використання в Україні.
Це праці Колосова А., Мокія А., Моліної О., Бондарчука І., Бутка С., Головатюка В., Лашка О., Романюка С. та ряду інших. 
Серед них варто відмітити праці Колосова О. ( [ REF \* Lower\w Kolpsov_Grantu 89], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Derg_Regyl 90], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Dejki_Aspektu 91], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Inv_Perebydova 92], [ REF \* Lower\w Kolpsov_Osobluvosti 93] ) в яких розкрито аспекти державної інвестиційної політики; суть державного регулювання процесу залучення і використання вітчизняних та іноземних інвестицій, а саме, регулювання сфер та об’єктів інвестиційної діяльності, амортизаційна політика, фінансова допомога, захист інвестицій, регулювання фінансових інвестицій та ін.
Праці Бондарчука І. ( [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Derg_Prior 56], [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Ekon_Motuvac 57], [ REF \* Lower\w Bondarchyk_Do_Put_ 58] ) містять обгрунтування державних пріоритетів у сфері залучення інвестицій, розкривають проблеми залучення інвестицій в економіку України та мотивацію інвестування.
В статтях Бутка М. ( [ REF \* Lower\w Bytko_Probl_Zal 60], [ REF \* Lower\w Bytko_Rozv_Problemu 61] )акцент ставиться на залученні прямих іноземних інвестицій, залученні венчурного капіталу, характеризуються основні джерела накопичення внутрішніх інвестицій.
Головатюк В. ( [ REF \* Lower\w Golovatuk_Monitor_Inv_Klim 71], [ REF \* Lower\w Golovatuk_Vpluv_Faktoriv 70] ) в своїх дослідженнях виявляє вплив економічних і політичних факторів на привабливість інвестиційного середовища, велику увагу приділяє моніторингу інвестиційного клімату в Україні.
Форми, методи та інструментарій здійснення державної інвестиційної політики та макроекономічну концепцію державної інвестиційної політики описує Лашко О. ( [ REF \* Lower\w Lashko_Probl_Inv 97], [ REF \* Lower\w Lashko_Formu_Polituku 98] ).
В матеріалі Романюка С. [ REF \* Lower\w Romanuk_Metod_pidhid 138] “Методичний підхід до визначення рейтингу інвестиційної привабливості території” дається характеристика визначення рейтингу території методами експертних оцінок та використанням показників динаміки.
Якщо питанням формування сприятливого інвестиційного клімату держави в наукових розробках приділяється значна увага то регіональний аспект цього питання залишається осторонь.
Лише останнім часом появилось ряд робіт, які в тій або іншій мірі стосуються регіональної сторони інвестиційної діяльності.Серед них можна виділити роботи Моліної О. ( [ REF \* Lower\w Molina_Reg_Faktoru 111], [ REF \* Lower\w Molina_Regylyvannj 112], [ REF \* Lower\w Molina_Zadachi 110] ) та Мокія А. ( [ REF \* Lower\w Mokij_Osnovni_Naprjmku 107], [ REF \* Lower\w Mokij_Reg_aspekt 108], [ REF \* Lower\w Mokij_Spec_zonu 109] ). В цих працях розкриваються напрями політики щодо регіональної стратегії й практики формування сприятливого інвестиційного клімату, особливості формування клімату в конкретно взятому регіоні.
Але вищенаведених розробок замало для вирішення проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату. В працях недостатньо розкрито питання організаційно-правового регулювання інвестиційних процесів. Крім того, кожен регіон має свої специфічні особливості, які необхідно враховувати при управлінні інвестиційним процесом. Саме ці особливості є визначальними при створенні системи моніторингу та координації інвестиційної діяльності регіону.
Багатоплановість, складність і недостатня розробка проблеми державного регулювання механізмів залучення, вкладення, повернення інвестиційних коштів, а також системи управління процесом реалізації інвестиційних проектів на регіональному рівні, наявність низки невирішених і дискусійних питань, об'єктивна необхідність їх комплексного аналізу і наукового осмислення визначили вибір теми, мету та зміст дослідження.
Разом з тим, гостро постала необхідність не тільки дослідити те, що відбувається на практиці в регіоні, але й спрогнозувати розвиток подій, відпрацювати необхідні засоби впливу на ці події.
Мета і завдання дослідження. Головною метою роботи є комплексна теоретична та практична розробка питань удосконалення організаційно-правового механізму  регулювання інвестиційної діяльності. Дана розробка виходить із необхідності формування системи, що спонукатиме активізації інвестиційної діяльності як в цілому в країні так і в  конкретному регіоні.
Для досягнення поставленої мети намічено вирішити наступні завдання:
§  уточнити наукове визначення й структуру понятійного апарату категорії "Інвестиції" та розкрити зміст його складових з метою визначення основних напрямків, методів та інструментів удосконалення організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності;
§  дослідити інвестиційну діяльність в Україні та в конкретному регіоні й обґрунтувати шляхи її активізації;
§  проаналізувати основні чинники, що зумовили та визначають деформацію інвестиційної сфери економіки України, оцінити їх вплив на ефективність інвестиційної діяльності  й визначити основні тенденції у формуванні й використанні інвестиційних ресурсів;
§  розробити основні принципові умови оптимізації механізму державного регулювання інвестиційного процесу;
§  сформувати систему підвищення ефективності інвестиційної діяльності в конкретному регіоні ;
§  викласти найбільш повний набір факторів, які формують сприятливий інвестиційний клімат регіону.
Предметом даного дослідження є економіко-організаційні й правові відносини, що визначають умови функціонування механізму інвестиційної діяльності.
Об'єктом дослідження є механізм інвестиційної діяльності  в Україні, що аналізується в аспекті удосконалення.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною основою і методичною базою магістерського дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних фахівців із проблем інвестиційної діяльності, укази Президента України, закони України, постанови і цільові програми Уряду, а також інші офіційні документи і матеріали періодичної преси, присвячені дослідженню вказаних питань в їх критичному науковому осмисленні. При цьому використовувалися методи економічного і статистичного аналізу, порівняльний аналіз, опитування та ін. В якості джерел інформації використовувалися матеріали Державного комітету статистики, Міністерства економіки України, а також матеріали регіональних органів влади.
Дана робота має дві особливості: по-перше, її методичною основою є класична теорія, прийнята в усьому світі та міжнародний досвід регулювання інвестиційної діяльності. По-друге, робота детально враховує особливості, які склалися в інвестиційній діяльності в Україні та в Вінницькій області.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що проведено комплексне дослідження організаційно-правового механізму інвестиційної діяльності в Україні та вирішена важлива економічна проблема, пов'язана з обґрунтуванням перспективних напрямків її організації та розвитку в регіоні, а саме:
• уточнено наукове визначення та структура понятійного апарату категорії "інвестиції" та розкрито зміст його складових;
• на основі проведеного аналізу чинників, що зумовили й визначають деформацію інвестиційної сфери економіки України встановлено сучасні тенденції у формуванні та використанні інвестиційних ресурсів.
• доведена необхідність активізації ролі держави держави в  в інвестиційному процесі та розроблені основні принципові умови, що мають бути закладені в основу механізму державного регулювання інвестиційної діяльності;
    продолжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19    

Добавить магистерскую работу в свой блог или сайт
Удобная ссылка:

Скачать магистерскую работу бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.