Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

Загрузка...

главная страница Рефераты Курсовые работы текст файлы добавьте реферат (спасибо :)Продать работу

поиск рефератов

Отчет по практике на тему Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

скачать
похожие рефераты
подобные качественные рефераты
 1 2 3 4    
3.5. Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно iз П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначити окремий об'єкт нематерiальних активiв.
3.6. Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання кожного об'єкта i чинники що впливають на нього вiдображати в актi, складеному комiсiєю.
3.7. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв прийняти рiвною 1 грн.
3.8. Переоцiнку (дооцiнку та уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших матерiальних необоротних активiв до їхньої справедливої вартостi проводити раз на рiк станом на 31 грудня, якщо їхня залишкова вартiсть вiдхиляється вiд справедливої бiльше нiж на 20 %. Справедливу вартiсть зазначених активiв формувати на рiвнi вiльних ринкових цiн на аналогiчнi активи з урахуванням рекомендацiй викладених у додатку до П(С)БО 19 "Об'єднання пiдприємств". Розрахунок необхiдний для переоцiнки зазначених активiв та вiдображення її результатiв в облiку, складає створена наказом комiсiя i затверджує голова цiєї комiсiї.
3.9. Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти".
3.10. Визнання, оцiнку та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв.
3.11. Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та облiковувати згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначити кожне найменування цiнностей.
3.12. Для облiку транспортно-заготiвельних витрат вiдкрити субрахунки "Транспортно-заготiвельнi витрати" до вiдповiдних рахункiв запасiв.
3.13. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку фактичного використання таких предметiв.
3.14. Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю.
3.15. Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, визначати нелiквiдними i списувати в бухгалтерському облiку.
3.16. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв здiйснювати за ФIФО.
3.17. Переоцiнку запасiв проводити один раз на рiк на пiдставi рiшення створеною наказом комiсiї.
3.18. До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв" включати грошовi кошти на розрахункових та депозитних рахунках, касi, грошовi кошти в дорозi.
3.19. Визнання оцiнку та облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань та iнших забезпечень не проводити.
3.20. Заробiтну плату нараховувати вiдповiдно до колективного договору: - для виробничого персоналу - за тарифними ставками (окладами) з надбавками та доплатами; - для адмiнiстративного i управлiнського персоналу - за тарифними ставками (окладами) з надбавками та доплатами.
3.21. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд".
3.22. Визначення та вiдображення в облiку витрат здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".
3.23. Для забезпечення складання звiту про фiнансовi результати за формою, передбаченою П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат пiдприємства вести за допомогою рахункiв класу 8 та 9 "Витрати дiяльностi".
3.24. Застосовувати нормативний метод облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi транспортних перевезень.
3.25. Розрахунок виробничої собiвартостi (робiт, послуг) здiйснювати для кожного об'єкта облiку витрат окремо. Установити, що виробнича собiвартiсть (робiт, послуг) складається з таких статей: Прямi матерiальнi затрати: - паливо; - мастильнi матерiали; - знос шин; - поточний ремонт; - витрати на вiдрядження; - основна та додаткова зарплата працiвникiв; - вiдрахування на соцiальне страхування; - амортизацiя основних засобiв; - змiннi та постiйнi розподiленнi загально виробничi витрати; - адмiнiстративнi витрати та витрати на збут; 3.26. У цiлях визначення виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) встановити такий перелiк змiнних i постiйних загально виробничих витрат:
3.26.1. Змiннi загально виробничi витрати: - основна i додаткова заробiтна плата допомiжного виробничого персоналу; - вiдрахування на соцiальне страхування допомiжному виробничому персоналу; - амортизацiя основних засобiв загально виробничого призначення; - витрати на водопостачання для технологiчного процесу; - витрати, пов'язанi з енергозабезпеченням технологiчного процесу.
3.26.2 Постiйнi загальновиробничi витрати: - заробiтна плата та iншi виплати апарату управлiння; - вiдрахування на соцiальне страхування апарату управлiння; - витрати на опалення, освiтлення, водопостачання та iншi послуги третiх осiб на утримання виробничих примiщень; - операцiйна оренда основних засобiв виробничого призначення; - амортизацiя основних засобiв виробничого призначення; - амортизацiя нематерiальних активiв виробничого призначення; - витрати на поточний ремонт та технiчне обслуговування обладнання.
3.27. Встановити порядок розподiлу загально виробничих витрат в розмiрi 10% пропорцiйно виробничiй собiвартостi.
3.28. Облiк адмiнiстративних витрат здiйснювати за таким перелiком статей: - зарплата адмiнiстративно-управлiнського персоналу; - вiдрахування на соцiальне страхування; - амортизацiя необоротних активiв загальногосподарського призначення; - витрати на операцiйну оренду об'єктiв основних засобiв; - амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського призначення; - витрати на вiдрядження працiвникiв адмiнiстрацiї; - витрати на банкiвськi послуги; - витрати на аудиторськi, юридичнi послуги; - утримання автотранспорту загально виробничого призначення; - витрати на охорону; - податки, збори, обов'язковi платежi; - поштовi витрати; - iншi витрати, пов'язанi з утриманням адмiнiстрацiї.
3.29. Облiк витрат на збут здiйснювати за такими статтями: - заробiтна плата працiвникiв збуту; - вiдрахування на соцiальнi заходи; - амортизацiя необоротних активiв вiддiлу збуту; - транспортнi витрати, пов'язанi зi збутом продукцiї; - витрати, пов'язанi з гарантiйним обслуговуванням; - витрати на рекламу готової продукцiї; - iншi витрати, пов'язанi зi збутом;
3.30. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання у промiжнiй фiнансовiй звiтностi не вiдображати.
3.31. Податковий облiк здiйснювати згiдно з вимогами податкового законодавства України.
II Забезпечити органiзацiю бухгалтерського облiку.
4. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вести силами бухгалтерської служби, керованої головним бухгалтером, яка пiдпорядкована безпосередньо генеральному директору.
4.1 Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю, розробленою вiдповiдно до вимог п.7 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-ХI.
4.2. Склад бухгалтерiї встановлюється штатним розкладом, а обов'язки кожного працiвника бухгалтерського пiдроздiлу регламентуються вiдповiдними посадовими iнструкцiями.
5. Бухгалтерський облiк вести на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999р. №291. за журнально-ордерною формою.
6. Забезпечити незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнку майна на пiдставi органiзацiї бухгалтерського облiку iз застосуванням комп'ютерної програми 1-С.
7. Осiб, якi мають право пiдпису первинних документiв затвердити окремим наказом та довести їх склад до всiх структурних пiдроздiлiв. Зазначенi особи несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть таких документiв та своєчаснiсть їх складання та передачу вiдповiдно до графiка документообороту.
8. Видiляти на окремий баланс усi фiлiї, що створюються, представництва вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли.
11. Головному бухгалтеру:
11.1. Забезпечити застосування в бухгалтерському облiку єдиних форм первинних документiв як унiфiкованих, затверджених нормативно-правовими актами України, так i документiв, створених пiдприємством самостiйно.
11.2. Забезпечити зберiгання первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi були пiдставою для складання звiтностi, а акож бухгалтерських звiтiв, їх оформлення та передачу до архiву вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
11.3. Забезпечити складання та подання фiнансових та iнших видiв звiтностi пiдприємства вiдповiдним користувачам у обсязi та в строки встановленi законодавством .
12. Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити обов'язкове виконання вимог цього наказу, а також розпоряджень головного бухгалтера, якi здiйснюються в межах його повноважень стосовно ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
6.Облік активів підприємства
За формами функціонування господарські засоби поділяють на такі групи: матеріальні активи; нематеріальні активи; фінансові вкладення (активи).
Матеріальні активи - це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму, наприклад, будинки, споруди, машини, сировина, матеріали, готова продукція тощо.
Нематеріальні активи - це особливий вид необоротних активів; вони не наділені фізичною (матеріальною) основою, але мають вартість, оскільки здатні приносити власнику дохід. Цінність нематеріальних активів базується на правах та привілеях власників. Основні характерні риси нематеріальних активів такі:
– відсутність матеріально-речової (фізичної) структури;
– використання протягом тривалого часу;
– здатність бути корисним для підприємства;
– високий ступінь невизначеності розмірів можливого в майбутньому прибутку від використання такого активу.
До нематеріальних активів належать:
а) різні права підприємства на об'єкти власності: патенти (права на винахідництво), товарні знаки, торгові марки, авторські права, ліцензії, права користування землею та іншими природними ресурсами;
б) програмне забезпечення ЕОМ;
в) організаційні витрати;
г) наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки;
д) ноу-хау;
є) ділова репутація або ціна фірми - гудвіл.
Фінансові активи - це група господарських засобів (активів) підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти в національній та іноземній валютах, фінансові вкладення підприємства, дебіторська заборгованість.
За ступенем ліквідності господарські засоби (активи) підприємства поділяються на ліквідні і неліквідні.
Ліквідні господарські засоби (активи) - це група засобів підприємства, які можуть бути швидко конвертовані у грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної (балансової) вартості для своєчасного забезпечення платежів за поточними фінансовими зобов'язаннями. До ліквідних активів підприємства належать грошові активи в різних формах, короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість (крім безнадійної), запаси готової продукції, призначеної для реалізації.
Неліквідні господарські засоби (активи) - це група засобів підприємства, які можуть бути конвертовані у грошову форму без утрати своєї поточної (балансової) вартості тільки протягом значного періоду часу. До неліквідних активів підприємства належать основні засоби, капітальні інвестиції, нематеріальні активи, довгострокова дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість витрати майбутніх періодів тощо.
7.Облік праці та її оплата на підприємстві
Заробітна плата — частина національного доходу, яка призначена для особистої потреби робітників та службовців. Заробітна плата — один з елементів виробничих витрат підприємства.
Відрядна оплата праці — система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. Відрядна оплата праці має два різновиди: пряма відрядна та відрядно-преміальна. Різновид відрядної форми оплати праці є відрядно-прогресивна та акордна форми. При прямій відрядній формі оплати праця працівника винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки. Заробіток визначається помноженням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку.
Непряма відрядна система праці — застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують. При відрядно-прогресивній оплаті праці робочого, об’єм робіт, виконаний понад норму, сплачується по збільшених розцінках.
При відрядно-преміальній — виплачуються премії по відрядних розцінках понад заробіток за досягненні результати роботи.
Відрядна заробітна плата може бути індивідуальною та груповою (бригадною). При останній заробітна плата за виконані роботи розподіляється між членами бригади пропорційно розрядам робітників та кількості відпрацьованих ними годин.
Акордна оплата праці — одна з форм заробітної плати, яка є різновидом відрядної заробітної плати. Акордна заробітна плата нараховується на весь встановлений (узгоджений) обсяг робіт. Існує також акордно-преміальна оплата праці, при якій виплачуються премії за досягненні показники в роботі. Для обліку виробітку робочих застосовуються такі документи: наряд на відрядну роботу, який може бути індивідуальним або бригадним; маршрутний лист та інші. У наряді вказується обсяг вироблених робіт, сума заробітної плати, склад членів бригади, відпрацьований кожним час, розраховується коефіцієнт трудової участі у відповідності з яким розраховується премія робочим. Наряд закривається по мірі виконання завдання: він підписується бригадиром. Акордний наряд застосовується в бригадах «кінцевої продукції». Заробітна плата визначається відповідно до калькуляції.
Недоліком наряду є те, що неможливо встановити. хто винен у виготовленні бракованих виробів. Усі недоліки наряду усуваються у маршрутному листі; там вказується весь технологічний ланцюг і можливо прослідити. на який операції був зроблений брак.На підприємстві ВАТ «КАТП-13054» використовуються така форма видачи зарплати.В додатку представленна розрахунково-платіжна відомість.
8.Затрати і фінанси підприємства
Підприємство в процесі своєї діяльності здійснює матеріальні та грошові затрати, спрямовані на просте та розширене відтворення основних фондів та оборотних засобів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток трудового колективу та інше. Найбільш вагомими із всіх витрат підприємства є витрати на виробництво продукції. Сукупність виробничих затрат показує, скільки підприємство витрачає коштів на виготовлення продукції, тобто складає виробничу собівартість продукції.
Метою планування собівартості є економічно обгрунтоване визначення величини витрат, необхідних у плановому періоді для виробництва кожного виду та всієї промислової продукції підприємства.
Розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної і валової продукціїї використовуються для визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення економічної ефективності окремих організаційно – технічних заходів та виробництва в цілому, для внутрішньозаводського планування, а також для формування цін.
На ВАТ “ КАТП-13054” облік витрат ведеться в розрізі економічних елементів та за статтями калькуляції. Статті калькуляції показують, як формуються витрати для визначення собівартості продукції – одні показують за їх видами ( елементами ), інші – за комплексними статтями ( включають декілька елементів). При цьому один елемент витрат може бути присутній у кількох статтях калькуляції.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці;
    продолжение
 1 2 3 4    

Удобная ссылка:

Скачать отчет о практике бесплатно
подобрать список литературы


вверх страницы


© coolreferat.com | написать письмо | правообладателям | читателям
При копировании материалов укажите ссылку.